ביטוחי החיים השונים נועדו בעיקרם כדי לבטח מקרה בו מקור ההכנסה נפגע, בדרך כלל הורה עובד ואף הורה שאינו עובד יבקשו ביטחון כלכלי לבני משפחתם במקרה של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות חלילה. כך כשמקור ההכנסה נפגע חברת הביטוח משלמת את גובה הפיצוי (קצבה או סכום חד פעמי בהתאם לכיסוי) והמשפחה לא תפגע כלכלית עקב מקרה הביטוח.

ביטוח חיים – ביטחון כלכלי

ביטוח חיים 

כיסוי המעניק פיצוי של סכום חד פעמי/קצבה חודשית בגובה סכום הביטוח שנרכש במקרה של פטירת המבוטח מכל סיבה למעט התאבדות בשנה הראשונה בה נעשה הביטוח. סכום זה נועד להעניק ביטחון מבחינה כלכלית למשפחה במקרה של מות המבוטח. ביטוח שמטרתו לפצות על אובדן הכנסות במידה וזה נגרם לאותה משפחה ולסייע לחוסן הכלכלי של המשפחה, אם המבוטח הוא אכן אחד המפרנסים.

* ביטוח חיים משכנתא – הינו ביטוח חיים המשועבד לטובת הבנק שהינו המוטב הבלתי חוזר בפוליסה, במקרה פטירת אחד המבוטחים תפרע חברת הביטוח את סכום המשכנתא בבנק כך שלא ישאר חוב משכנתא.

* ביטוח חיים אנשי מפתח – הינו ביטוח חיים לאדם מרכזי וחשוב בחברה עסקית, מותו של אדם זה עלול לגרום לנזק כלכלי לחברה וסכום הפיצוי בגין מותו של איש מרכזי זה אמור לפצות את החברה העסקית.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה – כיסוי להבטחת גמלה בכל חודש במקרים בהם המבוטח יאבד לזמן רב את כושר עבודתו בשיעור של 75 אחוזים (הנחשב מלא), בגלל מחלה, תאונה וכו'. הסכום בא להחליף את ההכנסה השוטפת מעבודתו של המבוטח, ויקבע בדרך כלל בהתאם לאותה הכנסה. המבוטח מקבל סכום חודשי במקרה כזה של אובדן כושר עבודה, עד שיתרחשו אחד המקרים האלה:

1. החלמת המבוטח, או שהוא יחזור לפעילות (תלוי בהגדרת הביטוח).

2. תום השנה של הביטוח בה יגיע המבוטח לגיל פרישה (בד"כ).

3. מות המבוטח.

4. תום תקופת הביטוח.

* יצוין כי בתנאי הפוליסה מוגדרים מקרים בהם המבוטח יקבל תגמול חודשי חלקי בלבד.

 

ביטוח חיים

 

ביטוח נכות מתאונה

כיסוי המעניק פיצוי של סכום חד פעמי בגובה סכום הביטוח שנרכש במקרה שנקבעה למבוטח נכות כתוצאה מתאונה בלבד (לא ממחלה או זיקנה). הפוליסה תשלום בכל מקרה והיא איננה מתקזזת עם ביטוחים אחרים או פיצוי המגיע למבוטח ממקור שונה בגין אותה התאונה כגון – תאונת עבודה או תאונת דרכים המשולמים בנוסף לזכויות האחרות המגיעות למבוטח בקרות תאונה.

* הפיצוי משולם ביחס ל-% הנכות שנקבעה למבוטח, לדוגמה 100% נכות יקבל 100% מסכום הפיצוי שנרכש, 50% נכות יקבל 50% מסכום הפיצוי שנרכש. כך שגובה הפיצוי בפועל הינו תלוי % הנכות שנקבעה ביחס לסכום הפיצוי שנרכש בפוליסה.

ביטוח מוות מתאונה

כיסוי המעניק פיצוי של סכום חד פעמי בגובה סכום הביטוח שנרכש במקרה של פטירת המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד (לא ממחלה או זיקנה). הפוליסה תשולם בכל מקרה ואיננה מתקזזת עם ביטוחים אחרים או פיצוי המגיע ממקור שונה כגון – תאונת עבודה או תאונת דרכים בגין אותה התאונה, המשולמים בנוסף לזכויות האחרות המגיעות למבוטח בקרות תאונה.

* לחובבי ספורט אתגרי – חובה לעדכן את חברת הביטוח בדבר סוג הספורט האתגרי ותדירות הפעילות של המבוטח במידה ואנו רוצים להיות בכיסוי גם על תאונות שיקרו במהלך פעילות הספורט האתגרי.