קרן השתלמות היא אפיק חיסכון המיועד עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים ועבור עובדים שכירים ועצמאים, אם כי מעניין לציין שבמקור מדובר היה בקופת חיסכון שהייתה מיועדת עבור שכירים בלבד. כמו כן רבים לא יודעים זאת, אבל כפי שניתן להבין משמו של אפיק החיסכון הזה, במקור נועדו קרנות ההשתלמות לממן השתלמויות שונות כמו לימודי המשך או כנסים מקצועיים.

 

כיום לעומת זאת, קרן השתלמות בדרך כלל משמשת כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. למעשה מדובר באפיק החיסכון היחיד שעדיין נותר פטור ממס גם לאחר הרפורמות שהתחוללו בתחום המיסוי של שוק ההון בישראל והוא יעיל גם לעצמאים וגם לשכירים.

 

מתי ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות?

דברים שחשוב לדעת על קרן השתלמות

קרן השתלמות לעובדי הוראה

 

פטור ממס הכנסה על הפקדות לקרן השתלמות

לפי פקודת מס הכנסה – סעיפים 9(16א') ו-3(ה'), העובד פטור מתשלום מס הכנסה עבור הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות שלו וזאת למרות שמדובר בהכנסה של העובד כמובן. ובכלל זה הרווחים שהספיקו להצטבר בקרן והרווחים שנצברו על חלקו של העובד. זאת כל עוד התקיימו שני תנאים להלן:

 

· הפרשות המעסיק לא עולות על 7.5 אחוז מהשכר ברוטו ולא יותר מפי שלושה מחלקו של העובד בהפרשות, עד לתקרת שכר (חודשי) של 15,712 ₪ (עובדים עצמאים נהנים מהטבת המס עד לתקרת הכנסה חייבת בגובה של 260,000 ₪ בשנה). מובן שעומדת לעובד האפשרות להפריש לקרן ההשתלמות שלו כספים גם מעבר לתקרה הרלוונטית אליו, אך הפטור לא יחול על ההפקדות מעבר לתקרה.

 

הפרשות לקרן השתלמות

· הכספים נמשכו על ידי העובד רק לאחר המועדים שיצוינו להלן ורק למטרות המפורטות בכל מועד:

 

-לאחר שלוש שנות ותק בקרן ההשתלמות, לצורך מימון של לימודים או השתלמויות.

-לאחר שלוש שנות ותק בקרן ההשתלמות לכל מטרה שהיא ובלבד שהעובד הגיע לגיל פרישה לגמלאות (62 לאישה ו-67 לגבר).

-לאחר שש שנים מהמועד שבו התחיל העובד להפקיד כספים בקרן, וזאת לכל מטרה שהיא ובכל גיל שהוא.

האם ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לפני המועדים הנ"ל?

משיכה של הכספים מתוך קרן השתלמות לפני המועדים שצוינו לעיל, תחויב בתשלום מס הכנסה לפי מדרגת המס הרלוונטית לעובד בזמן משיכת הכספים. בהקשר זה רק נציין שהמס יוטל אך ורק על החלק שהופקד על ידי המעסיק, שכן על החלק שהפקיד העובד כבר שולם מס בזמן תשלום השכר. הואיל ולקופת הגמל שבפועל מנהלת את קרן ההשתלמות אין נתונים עדכניים לגבי ההכנסה של החוסך או לגבי מדרגת המס שלפיה עליה לנכות את המס מהכספים של קרן ההשתלמות, קופת גמל עשויה לנכות מהכספים המשוחררים מהקרן, מס בשיעור המקסימלי. במקרה הזה העובד יכול לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים:

 

· ניתן לפנות מבעוד מועד לפקיד השומה ולבקש אישור על גובה המס שצריך לנכות. את האישור יש למסור מראש, כלומר לפני משיכת הכספים מקרן ההשתלמות.

 

· לחילופין, יכול העובד להגיש בקשה להחזר מס, בתום שנת המס.

 

· בכל מקרה הרווחים שהספיקו להצטבר בקרן, יחויבו בתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25 אחוז.

 

הפרשות לקרן השתלמות

ומה בנוגע להפקדות המעסיק מעבר לתקרה?

אם יתבצעו הפקדות לקרן השתלמות של המעסיק מעבר לתקרה, הן תיחשבנה בתור הכנסה (של העובד) כבר כשיופקדו לקרן. אי לכך, העובד יחויב לשלם מס הכנסה על הסכום, בהתאם למדרגת המס הרלוונטית אליו במועד ההפקדה. הכוונה היא למועד שבו הועברו הכספים בפועל על ידי המעסיק, מעבר לתקרה. בנוסף, במועד משיכת הכספים העובד יחויב בתשלום מס הכנסה בשיעור של 25 אחוז על הרווחים שצברו סכומים שעולים על התקרה.

דברים שחשוב לדעת בנושא הפרשות לקרן השתלמות

· אם מסיבה כלשהי העובד הפסיק לבצע הפרשות לקרן ההשתלמות, לא יוטלו עליו כל סנקציות. הכספים שנצברו בקופה ימשיכו לצבור ותק ומובן שניתן יהיה למשוך גם תשואות במועדים שהוזכרו לעיל.

 

· הוותק בקרן ההשתלמות נספר מהיום שבו בוצעה ההפקדה הראשונה לקרן.

 

· במקרה מצער של פטירת העובד, תעמוד למוטבים האפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקרן בבת אחת.

 

· ישנה אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקרן השתלמות חדשה על סמך ותק של קרן השתלמות ישנה, כחלק מזכויות עובדים, כל עוד לא בוצעה ממנה משיכה. הכוונה היא לכך שאם למשל הופרשו עבור עובד במשך ארבע שנים כספים לקרן השתלמות ולאחר ארבע שנים העובד החליף מקום עבודה והתחילו להפריש עבורו כספים לקרן השתלמות חדשה, יהיה באפשרותו למשוך כספים לאחר שנתיים מיום פתיחת הקרן החדשה, ללא ניכוי מס מאף אחת מהקרנות. זאת כיוון שהוותק של הקרן הראשונה הוא שש שנים.

קרן השתלמות לעובדי הוראה

גננות ומורים אכן נוהגים לעשות שימוש בכספים הצבורים בקרנות ההשתלמות שלהם לצורך יציאה לשנת השתלמות, או במילים אחרות, שנת שבתון. זאת כמובן בשנה שבה הם לא עובדים בהוראה. לעובדי הוראה ישנן שתי קרנות השתלמות: קרן לגננות ומורים וקרן למפקחים, מורי סמינרים, ומורים תיכוניים. אמנם בתנאים מסוימים אפשר גם למשוך את הכסף שנצבר בקרנות, אך להבדיל מביטוח פנסיוני וחסכונות אחרים, הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון אלא לצורך מימוש יציאה לשנת השתלמות.

 

עוד נציין בהקשר זה כי הצבירה בקרן ההשתלמות למורים יותר גבוהה, שכן היא מורכבת מהפרשות המורה בשיעור של 4.2 אחוז מהמשכורת ומהפרשות המעסיק בשיעור 8.4 אחוז מהמשכורת. אי לכך סך כול הצבירה (הפרשות לקרן השתלמות) של העובד והמעסיק ביחד, מסתכם ב-12.6 אחוז מהמשכורת. אם יחליט העובד למשוך את הכסף מבלי לצאת להשתלמות, יוכל לקבל אך ורק כ-90 אחוז מהפקדות המעסיק.

 

אם העובד משך את הכספים לצורך שבתון, השתלמות או לכל מטרה אחרת (בתנאי שיהיה אכן זכאי למשיכת הכספים מהקרן), יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה. גם במקרה הזה הפקדה של המעסיק מעבר לתקרה תחויב בתשלום מס שכן תיחשב כהכנסה של העובד במועד ההפקדה לקרן ההשתלמות. בנוסף במועד משיכת הכספים, יחויב העובד לשלם מס רווחי הון בשיעור של 20 אחוז בלבד מהרווחים שצברו הסכומים שעברו את התקרה.